Joan Duveen Acupunctuurpraktijk
KvK: 32151091
AGB Code 90(0)0177

Diploma’s:
International College of Oriental Medicine (Stichting Pakua) NL en UK
Ned. Artsen Acupunctuur Stichting (NAAS)
Lid: NVA en KAB

English version Curriculum vitae : see further 👇

Joan Duveen, oorspronkelijk opgeleid als fysiotherapeut, werkte tot 1990 in zijn eigen privékliniek als onderdeel van een algemeen gezondheidscentrum. In deze jaren was hij een toegewijde leraar in anatomie, fysiologie en massage aan een school voor fysiotherapie in Leiden in Nederland.
Geïnteresseerd in zowel fysiek werk als in de filosofie, hoorde hij over acupunctuur onderwijs van Dr. van Buren, dat gebaseerd is op de Chinese filosofie. Omdat er een lange wachtlijst was voor deze school, begon hij zijn studie Chinese geneeskunde in 1975 eerst bij andere leraren, aanvankelijk Chinese massage en later acupunctuur, .
Samen met Jan van Baarle schreef hij een studieboek: Chinese massage voor fysiotherapeuten.
In 1982 afgestudeerd aan de Nederlandse Associatie voor Acupunctuur, kon hij eindelijk studeren bij Dr. van Buren in Nederland en werd hij B.Ac in 1986 bij ICOM Nederland.
Aan het einde van deze studie had hij de zeldzame eer om door Dr. van Buren te worden uitgenodigd om met hem in Engeland te studeren voor een M.Ac., die hij in 1991 rondde bij ICOM England.

Hij was 16 jaar lang een vaste medewerker van het International College of Oriental Medicine UK, docent Chinese geneeskunde in jaar 3 en 4. Gedurende deze jaren, en ook daarna totdat Dr. van Buren stierf in 2003, was Joan in staat om hem vaak te bezoeken, om zijn behandelingen te observeren en om zoveel mogelijk te leren en ideeën uit te wisselen.
Joan ziet het als zijn taak om de erfenis van het werk van Dr. van Buren levend te houden: het praktische gebruik van de Chinese filosofie in de acupunctuurkliniek. De kern van het werk van Dr. van Buren ligt in de filosofie van de hemelse stammen en aardse takken, een onderwerp dat al vele jaren theoretisch was, zelfs in China.
De kern van het werk van Dr. van Buren was om zich te richten op het praktische gebruik van de filosofische ideeën van de Chinese kalender in de acupunctuurkliniek.

Sinds 1987 is Joan een internationale docent in dit onderwerp die hem, naast Nederland, naar scholen en congressen bracht in Engeland, Duitsland, Israël, Noorwegen, Polen en Australië. Als echtgenoot, vader en grootvader heeft hij ervoor gekozen om verschillende verzoeken van scholen in andere landen te weigeren.

Hij is medeoprichter van het Studiecentrum Pakua (1988). Hij trad af als voorzitter na 13 jaar te zijn overtuigd van het feit dat de doelstellingen nog steeds worden gepropageerd. Dit studiecentrum organiseert nog steeds nascholingen in filosofische Chinese geneeskunde.

In 1992 kreeg hij de kans om met een groep collega’s naar China te reizen met Dr. van Buren en zijn vrouw Pauline om scholen en klinieken in traditionele Chinese geneeskunde in Beijing, Chengdu, Hong Kong en Shanghai te bezoeken.

Zijn specialiteiten op het gebied van acupunctuur zijn kindergeneeskunde (hij studeerde bij Julien Scott), polsdiagnostiek (bestudeerd bij Dr. van Buren en Dr. L. Hammer en anderen), acupunctuur volgens de vijf elementen en de filosofie van hemelse stammen en aardse takken, rekening houdend met de constitutionele energieën, bij geboorte bepaald en gebaseerd op de Chinese kalender.
Over deze onderwerpen schreef hij verschillende artikelen in tijdschriften voor Chinese geneeskunde.

Joan leest veel en studeert nog steeds Chinese filosofie en Chinese geneeskunde, met name de I Tjing en het praktische gebruik ervan in de kliniek. Vanaf zijn jeugd is hij gewend om te leren door spiritueel werk en gezond te blijven door fitness, hardlopen, qigong, yoga, meditatie, lange wandelingen en muziek te luisteren.
Hij is gezegend met een actief gezinsleven met zijn vrouw Marjolein, 4 kinderen en 4 kleinkinderen.

English version Curriculum vitae:

Joan Duveen, originally trained as physiotherapist worked in his own private clinic as part of a general health centre till 1990. In these years he was a dedicated teacher in anatomy, physiology and massage at a college for physiotherapy in Leiden in the Netherlands.
Being interested in physical work as well as in philosophy he heard about Dr. van Buren teaching acupuncture based on Chinese philosophy. Since there was a long waiting list for this college he started his study in Chinese medicine, massage and later acupuncture in 1975 with other teachers. Together with Jan van Baarle he wrote a study book (in Dutch): Chinese massage for physiotherapists.
Graduated from the Dutch Society for Acupuncture, Holland in 1982, he finally was able to study with Dr. van Buren in the Netherlands and became B.Ac in 1986 at ICOM Holland.
At the end of this study he had the rare honour to be invited by Dr. van Buren to study with him in the UK for a M.Ac., which he finalized in 1991 at ICOM England.

He became a regular staff member at the International College of Oriental Medicine UK for 16 years, teaching Chinese Medicine in year 3 and 4. During these years, and also later till Dr. van Buren died in 2003, Joan was able to visit him often, to observe his treatments and to learn as much as possible and to exchange ideas.
Joan sees it as his task to keep the legacy of the work of Dr. van Buren alive, which is the practical use of Chinese philosophy in the acupuncture clinic. The core of the work of Dr. van Buren is found in the philosophy of the heavenly stems and earthly branches, a subject which was theoretical for many years, even in China. Dr. van Buren’s work was to focus on the practical use of the philosophical ideas of the Chinese calendar in the acupuncture clinic.

Since 1987 Joan is an international teacher in this subject which brought him, besides the Netherlands to schools and congresses in England, Germany, Israel, Norway, Poland and Australia. Being a husband, father and grandfather he choose to refuse several requests from schools in other countries.

He is co-founder of the Study centre Pakua (1988). He resigned as chairman after 13 years being convinced that the objectives continue to be propagated. This study centre still organizes post graduate courses in Philosophical Chinese medicine.

In 1992 he had the chance to travel to China with a group of colleagues and Dr. van Buren and his wife Pauline to visit Colleges of Traditional Chinese Medicine in Beijing, Chengdu, Hong Kong and Shanghai.

His specialties in the field of acupuncture are paediatrics ( he studied with Julien Scott), pulse diagnosis (studied with Dr. van Buren and Dr. L. Hammer and others), acupuncture according to the five elements and the philosophy of heavenly stems and earthly branches, taking into account the constitutional energies by birth, based on the Chinese calendar.
About these subjects he wrote several articles in magazines for Chinese medicine.

Joan reads a lot and still studies Chinese philosophy and Chinese Medicine especially the Yijing and the practical use of it in clinic. From his childhood on he is used to learn through spiritual work and to stay healthy by fitness, running, qigong, yoga, meditation, long walks and listening music.
He is blissed with an active family life with his wife Marjolein, 4 children and 4 grandchildren.